Πρότυπο ISO 22000

Το ISO 22000 είναι το πιο δημοφιλές εθελοντικό διεθνές πρότυπο ασφάλειας τροφίμων στη βιομηχανία τροφίμων με 39.651 πιστοποιημένες τοποθεσίες (σύμφωνα με την Έρευνα ISO 2019). Η οικογένεια ISO 22000 είναι διεθνή εθελοντικά πρότυπα συναίνεσης που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για την Ανάπτυξη Διεθνών Προτύπων. Καθορισμός των απαιτήσεων για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (FSMS) και ενσωμάτωση των ακόλουθων στοιχείων που όπως ορίζονται ως αρχές FSMS:

  • Διαδραστική επικοινωνία
  • Διαχείριση συστήματος
  • Προαπαιτούμενα προγράμματα
  • Αρχές HACCP

Κριτικές ανασκοπήσεις των παραπάνω στοιχείων έχουν διεξαχθεί από πολλούς επιστήμονες. Η επικοινωνία κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων εντοπίζονται και ελέγχονται επαρκώς σε κάθε βήμα της τροφικής αλυσίδας. Αυτό συνεπάγεται επικοινωνία μεταξύ των οργανισμών τόσο ανάντη όσο και κατάντη στην τροφική αλυσίδα. Η επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές σχετικά με τους εντοπισμένους κινδύνους και τα μέτρα ελέγχου θα βοηθήσει στην αποσαφήνιση των απαιτήσεων πελατών και προμηθευτών.

Η αναγνώριση του ρόλου και της θέσης του οργανισμού εντός της τροφικής αλυσίδας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση αποτελεσματικής διαδραστικής επικοινωνίας σε όλη την αλυσίδα, προκειμένου να παραδοθούν ασφαλή τρόφιμα στον καταναλωτή.

ISO 22000 και HACCP

Το ISO 22000 έχει δύο κύκλους Plan-Do-Check-Act (PDCA) που λειτουργούν ο ένας μέσα στον άλλο, ο πρώτος καλύπτει το σύστημα διαχείρισης, ο δεύτερος τις λειτουργίες (περιγράφεται στο ISO 22000:2018, Κεφάλαιο 8), οι οποίοι καλύπτουν ταυτόχρονα τις αρχές HACCP. Το ISO 22000 αναφέρεται στις Γενικές Αρχές Υγιεινής Τροφίμων του Codex Alimentarius, CXC 1-1969 που περιλαμβάνει αρχές HACCP και 12 βήματα εφαρμογής HACCP. Μια μελέτη για την αποτελεσματικότητα HACCP μεταξύ πιστοποιημένων κατά ISO 22000 και μη πιστοποιημένων γαλακτοκομικών εταιρειών εντόπισε ότι με την εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων HACCP (FSS) και με την πιστοποίηση ISO 22000, το επίπεδο επίτευξης των στόχων HACCP βελτιώθηκε σημαντικά.

ISO 22000 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και FSSC 22000

Το ISO 22000 χρησιμοποιείται επίσης ως βάση για το Σύστημα Πιστοποίησης Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων (FSSC) FSSC 22000. Το FSSC 22000 είναι ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων (GFSI), το οποίο αναφέρεται επίσης ως κάτοχος προγράμματος πιστοποίησης (CPO). Οι διαφορές μεταξύ του ISO 22000 και των συστημάτων με αναγνώριση GFSI εξηγούνται σε ένα έγγραφο από το ISO, τα διεθνή πρότυπα και τα ιδιωτικά πρότυπα.


ISO 22000 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
elEL