Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας

Ένα σύστημα διαχείρισης είναι ένα σύνολο πολιτικών διαδικασιών και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από έναν οργανισμό για να διασφαλίσει ότι μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του. Αυτοί οι στόχοι καλύπτουν πολλές πτυχές των λειτουργιών του οργανισμού (συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής επιτυχίας, της ασφαλούς λειτουργίας, της ποιότητας των προϊόντων, των σχέσεων με τους πελάτες, της νομοθετικής και κανονιστικής συμμόρφωσης και της διαχείρισης των εργαζομένων). Για παράδειγμα, ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και ένα σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία επιτρέπει σε μία επιχείρηση να ελέγχει τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κ.λπ.

Πολλά μέρη του συστήματος διαχείρισης είναι κοινά για μια σειρά στόχων, αλλά άλλα μπορεί να είναι πιο συγκεκριμένα.

Το διεθνές πρότυπο ISO 9000:2015 (Τίτλος: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – βασικές αρχές και λεξιλόγιο) ορίζει τον όρο στο κεφάλαιο 3.5.3 ως «ένα σύνολο αλληλένδετων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ενός οργανισμού για τη θέσπιση πολιτικών και στόχων και διαδικασιών για την επίτευξη αυτών των στόχων».

Μια απλούστευση των κύριων πτυχών ενός συστήματος διαχείρισης είναι η προσέγγιση 4 στοιχείων «Plan, Do, Check, Act». Ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης καλύπτει κάθε πτυχή της διαχείρισης και εστιάζει στην υποστήριξη της διαχείρισης απόδοσης για την επίτευξη των στόχων. Το σύστημα διαχείρισης πρέπει να υπόκειται σε συνεχή βελτίωση καθώς η επιχείρηση εξελίσσεται.

Τα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Συμμετοχή & Υπευθυνότητα Ηγεσίας
 • Ταυτοποίηση & Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία & τα Βιομηχανικά Πρότυπα
 • Επιλογή Εργαζομένων, Τοποθέτηση & Διασφάλιση Ικανοτήτων
 • Συμμετοχή εργατικού δυναμικού
 • Επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (άλλα που επηρεάζονται περιφερειακά από τις λειτουργίες)
 • Προσδιορισμός & Εκτίμηση πιθανών αστοχιών & άλλων κινδύνων
 • Διαχείριση τεκμηρίωσης, αρχείων και γνώσης
 • Τεκμηριωμένες Διαδικασίες
 • Παρακολούθηση Έργου, Κατάσταση και Παράδοση
 • Διαχείριση διεπαφών
 • Πρότυπα & Πρακτικές
 • Διαχείριση Αλλαγών & Διαχείριση Έργων
 • Λειτουργική Ετοιμότητα & Εκκίνηση
 • Ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης
 • Επιθεώρηση & Συντήρηση εγκαταστάσεων
 • Διαχείριση κρίσιμων συστημάτων
 • Έλεγχος Εργασίας, Άδεια Εργασίας & Διαχείριση Κινδύνου Εργασίας
 • Επιλογή & Διαχείριση Εργολάβων/Πωλητών
 • Αναφορά & Διερεύνηση Συμβάντων
 • Επισκόπηση & Παρέμβαση Συστήματος Ελέγχου, Διασφάλισης και Διαχείρισης

Ενημερωθείτε για το Σύστημα Διαχείρισης που θα καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης σας:

 • ISO 9001: Πρότυπο για συστήματα διαχείρισης ποιότητας (QMS)
 • ISO 14001: Πρότυπο για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • ISO 45001: Πρότυπο για συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • ISO 17025: Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας

elEL