Πιστοποίηση ΕΦΕΤ – Εκπαίδευση προσωπικού

Πιστοποίηση ΕΦΕΤ – Εκπαίδευση Προσωπικού

Τι είναι ο Ε.Φ.Ε.Τ.;

Ο Ε.Φ.Ε.Τ.  – Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων συστάθηκε το 1999. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπλέον, συνιστά τον κύριο φορέα ελέγχου τροφίμων στην Ελλάδα. Από την εγκατάστασή του στις 13 Ιανουαρίου 2000 έως σήμερα, καθόρισε τη στρατηγική της ανάπτυξής του. Συνεπώς, προχώρησε σε ενέργειες με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για ένα σύγχρονο οργανισμό, ικανού να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υποχρεώσεις του.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. διεξάγει συστηματικές επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις τροφίμων. Επιπρόσθετα, ελέγχει την τήρηση των κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής και των συστημάτων Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων.

 

Πρόγραμμα Ε.Φ.Ε.Τ.

Κάθε επιχείρηση τροφίμων πρέπει να διαθέτει εκπαιδευμένο Προσωπικό στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των Τροφίμων. Για αυτό το σκοπό υπάρχει εγκεκριμένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα (Πιστοποίηση ΕΦΕΤ – Εκπαίδευση Προσωπικού). Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην διασφάλιση της ποιότητας, στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων και στην προστασία του καταναλωτή, σύμφωνα με τον κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υγιεινή τροφίμων. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους, του οποίου η ασχολία είναι ο χειρισμός τροφίμων, βάσει της Υπουργικής Απόφασης 14708/10-08-2007/ΦΕΚ1616/Β/17-08-07.

Η πιστοποίηση ΕΦΕΤ αφορά τους εργαζόμενους στον κλάδο των επιχειρήσεων τροφίμων, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας (μόνιμοι, συμβασιούχοι, εποχικοί υπάλληλοι, κ.λπ.). Τα άτομα απασχολούνται στην παραγωγή, την επεξεργασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη διακίνηση τροφίμων. Επιπλέον, η εργασία τους συνδέεται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και τη ζαχαροπλαστική. Επιπρόσθετα αφορά τα άτομα των εργαστηρίων παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού σας.

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων - ΕΦΕΤ, Πιστοποίηση ΕΦΕΤ - Εκπαίδευση Προσωπικού

elEL