Διαδικασία Πιστοποίησης

Η Διαδικασία Πιστοποίησης περιλαμβάνει:

  1. Ανασκόπηση των στοιχείων της εταιρίας σας και υποβολή της σχετικής προσφοράς.
  2. Αποδοχή προσφοράς και υπογραφή σύμβασης.
  3. Προγραμματισμός και διενέργεια επιθεώρησης της εταιρείας σας
  4. Σύνταξη της έκθεσης επιθεώρησης και αξιολόγηση των στοιχείων επιθεώρησης για την έκδοση πιστοποιητικού. Η αξιολόγηση είναι θετική για την έκδοση πιστοποιητικού εφόσον έχουν αρθεί τυχόν μη συμμορφώσεις που προέκυψαν κατά την επιθεώρηση.
  5. Συμπληρωματική Επιθεώρηση σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν αποκλίσεις, στην Επιθεώρηση Πιστοποίησης, οι οποίες δεν αίρονται μόνο με τη διόρθωση και την αποστολή εγγράφων.
  6. Έκδοση Πιστοποιητικού.
elEL